معرفی بنیاد آلکس

The goal of The Alex Foundation is to support research that will expand the base of knowledge establishing the cognitive and communicative abilities of parrots as intelligent beings. These findings will be used to encourage the responsible ownership of parrots, conservation and preservation of parrots in the wild, and veterinary research into the psychological diseases and care of these birds.  Through these efforts The Alex Foundation, and the memory of Alex, will live on and will accomplish its mission to improve the lives of all parrots worldwide

هدف از بنیاد الکس حمایت از تحقیقات است که پایه دانش را ایجاد می کند که توانایی های شناختی و ارتباطی طوطی ها را به عنوان موجودات هوشمند گسترش می دهد. این یافته ها برای تشویق مسئولیت مالکیت طوطی ها، حفاظت و حفاظت از طوطی ها در طبیعت و تحقیقات دامپزشکی در زمینه بیماری های روحی و مراقبت از این پرندگان مورد استفاده قرار می گیرد. از طریق این تلاش ها، بنیاد الکس و حافظه الکس، در مأموریت خود برای بهبود زندگی همه طوطی ها در سراسر جهان زندگی می کنند

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار قرقاول سیلور 25000 تومان | تخم نطفه دار
تخم نطفه دار قرقاول لیدی 42/000 تومان

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب