پروروش پرنده گان زینتی در خانه

پرورش پرندگان زینتی در خانه
آیا می دانید پرندگان زینتی مانند مرغ عشق ، کاسکو ، عروس هلندی و طوطی به چه
قیمتی به فروش می رسند؟ آیا می دانید با پرورش پرندگان زینتی در خانه می توانید
درآمد قابل توجهی کسب کنید؟
کاسکو ، مرغ عشق ، طوطی و عروس هلندی بهترین پرندگان زینتی برای پرورش در
خانه هستند. اگر به دنبال تاسیس یککسب وکار مناسب هستید می توانید نوشتن
طرح کسب وکار پرورش پرندگان زینتی را فراموش نکنید. یکی از مهمترین نکات در
راه اندازی کسب و کار پرندگان زینتی توجه به قیمت آن ها در بازار است. بیاید قیمت
تقریبی خرید و فروش این پرندگان را بررسی کنیم.
کاسکو
کاسکو (erithacus Psittacus (از پرندگان زینتی است که بیشترین توانایی را در
سخنگویی و تقلیدکلمات دارد و جزء باهوش ترین پرندگان زینتی محسوب می شود.
بیشتر مردم کاسکو را به دلیل همین ویژگی هایی که دارد در خاطر دارند.
کاسکو یکی ازگران قیمت ترین پرندگان زینتی است. قیمت این پرنده کعموال متاثر از
عوامل مخنلفی است که در راس آن ها توانایی سخنگویی و تقلید صدای آن قرار
دارد. یعنی هرچقدر یککاسکوکلمات زیادی را به خاطربسپارد وتقلیدکند به قیمت
باالتری به خرید و فروش خواهد رسید.
در سایت دیوار که مرجع بسیار مناسبی برای خرید و فروش پرندگان مختلف است ،
این پرنده با قیمت 2.5 تا 2.5 میلیون تومان به حراجگذاشته شده است. بنابراین با
پرورش خانگی پرندگان زینتی مانند کاسکو می توانید درآمد مناسبی کسب کنید.
در خر یدکاسکوحتما سالمتی آن رادر نظرداشته باشید.کاسکوهای سالم چشم های
باز و براقی دارند. در حالیکه چشم هایکاسکوهای مریض و ناسالم نیمه باز است
و از آن ها مایع ترشح می شود.

نگهداری کاسکو در خانه
کاسکو از پرندگان بومی قاره آفریقا است بنابراین محیط پرورش این پر نده باید
شباهت زیادی به محیط زندگی آن در طبیعت داشته باشد ؛ یعنی گرم و مرطوب
باشد.گرما وسرمای خیلی زیاد و تابیدن نور مستقیم )مخصوصا به جوجه ها( باعث
از آزار و اذیت پرنده شده و ممکن است مرگ پرنده را به دنبال داشته باشد.
تخمه خام ، آجیل خام و فراوردی نشده ، غالت ، بالل تازه ، ذرت ، گندم ، حبوبات
، میوه و سبزیجات ، سفیده تخم مرغ ، کلم بروکلی و برنج از مواد مفید تشکیل دهنده
غذای جیره غذایی کاسکو محسوب می شوند.
عروس هلندی
این پرنده جذاب و زیبا که بسیاری از دوست داران پرندگان عالقه زیادی به نگهداری
این پرنده از خود نشان می دهند در سایت دیوار بین 522 تا 222 هزار تومان به
فروش می رسد. پرورش عروس هلندی (hollandicus Nymphicus (یک روش
مناسب برای پرورش پرندگان زینتی در خانه است .
پرورش عروس هلندی در خانه
برای پرورش عروس هلندی در منزل بهتر است پرنده های جفت شده این پر نده را
خریداریکنید. قفس مناسب برای نگهداری این پرندگان از نوع قفس های چوبی با
ابعاد 46*45*52 سانتی متر است.
در ژیم غذایی این پرنده در می توان از پلت ، تخمه و دانه ها ، انواه سبزی و میوه
استفاده کرد. پلت حدود 42 درصد جیره غذایی پرنده را تشکیل می دهد. سبزیجاتی
مانند هوی ج ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، فلفل سبز و چغندر میوه های مورد عالقه
عروس هلندی را تشکیل می دهند. در مقابل میوه هایی مثل موز ، کیوی ، انگور و
پرتقال میوه هایی هستند که عروس هلندی به آن ها عالقه دارد.

مرغ عشق
مرغ عشق ها ( undulatus Melopsittacus (با قیمت 52 تا 022 هزار تومان در
سایت دیوار به فروش می رسد. اگرچه مرغ عشق نسبت به سایر پرندگان زینتی قیمت
کمتری دارد اما با این حال با پرورش این پرنده هم می توانید درآمد مناسبی کسب
کنید. البته شاید این مساله برای افرادتازهکار مزیت محسوب شود زیرادرصو رت از
دست دادن پرنده به دلیل بی تجربگی ، پرورش دهنده با ضرر و زیان آنچنانی مواجه
نمی شود.
در پرورش این پرنده نیاز به جیره غذایی مناسب دارید. این جیره غذایی شامل 22
درصد دانه ها ، بقوالت و دانه های از تیرهگندم است. در این جیره غذایی می توانید
از میوه ها و سبزیجات به رنگ سبز تیره و پرتقالی با تیره 62 درصد استفاده کنید.
همچنین پروتئین حاصل از گوشت و تخم مرغ کامال پخته 2 درصد جیره غذایی مرغ
عشق را شامل می شود.
طوطی
در سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار ، طوطی (Parrot (با نژادهای مختلف با
قیمت 522 تا 522 هزارتومان به فروش می رسد. جوجه کشی و پرورش طوطی از
بازدهی قابل قبولی برخوردار است. این پرنده را می توانید در خانه با تهیه قفس
مناسب پرورش دهید.
در جیره غذایی این پرنده می توانید از گردو ، مغز دانه ها ، انواع میوه و سبزی ، بالل
، سیب ، گیالس و غیره استفاده کنید. طوطی ها را با فراهم کردن شرایط مورد نیاز
می توانید پرورش داده و با قیمت مناسبی به فروش برسانید .
جمع بندی:
مرغ عشق ، طوطی ، عروس هلندی و کاسکو از پرندگان زینتی هستند که با قیمت
مناسبی در بازار به فروش می رسند. ارزان ترین پرندگان زینتی در بین این چهار پرنده
مرغ عشق با قیمت تقریبی حدود 52 تا 42 هزارتومان بوده و گران ترین آن ها کاسکو
است که بین 2.5 تا 2.5 میلیون تومان قیمت دارد. شما با تهیه یک طرح توجیهی
پرورش پرندگان زینتی می توانید به کسب سود از این طریق امیدوار باشید.

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار طاووس هندی 80,000 تومان

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب